Befolkningen i Skelleftehamn minskar

De första åren i Skelleftehamns historia ökade befolkningen kraftigt. I dagsläget ser det dock annorlunda ut, och sedan 1960 har befolkningen minskat. Det här riskerar att skapa problem för orten, inte minst i framtiden.

Befolkningen minskar trots jobbmöjligheter

Skelleftehamn är på inget sätt unikt i att vara en mindre ort som minskar i befolkningsantal. Något som dock skiljer Skelleftehamn från många andra orter i samma situation är att det fortfarande finns en stor arbetsgivare på orten. 

Rönnskär, smältverket, anställer fortfarande många hundra Skelleftebor. Arbetsbrist är därför troligtvis inte den huvudsakliga anledningen till minskningen i antalet bosatta. 

Regionella förändringar kan ligga bakom minskat invånarantal 

Ett mycket trovärdigt scenario är att många väljer att flytta till centrala Skellefteå. En anledning kan vara att näringslivet och nöjeslivet i huvudsak är centrerat kring centrala Skellefteå. 

Ser man till statistiken minskar dock även Skellefteå i befolkning. Hurvida fler väljer att flytta till Skellefteå eller till andra orter är därför svårt att se. Generellt minskar dock flera orter i Norrland i befolkningsantal, vilket kan tala för att fler flyttar söderut. 

Utvecklingsstrategi ska locka fler till Skellefteå 

Som lösning på problemet har Skellefteå kommun tagit fram en utvecklingsstrategi. Den ska, enligt kommunen själv, dels leda till att fler bostäder byggs. Även flera företag ska få hjälp att etablera sig i regionen, vilket i förlängningen ställer krav på att det finns arbetskraft. 

I centrala Skellefteå kan bostadsbrist bidra till befolkningsminskningen 

Just bostadsbrist i stadskärnan listas som en potentiell utveckling till kommunens svaga befolkningsutveckling. Sedan 2019 har flera större bostadsprojekt dragit igång för att råda bot på problemet.